Nashibah

Blogging For Islam

Ang Talata sa Banal na Qur’an

Ang Talata sa Banal na Qur’an

Sinabi ng Allah(SWT) sa Banal na Qur’an:((Sa loob nito ay may malinaw na mga Tanda(bilang halimbawa), ang Maqam(ang bahagi na tinindigan) ni Abraham, sinuman ang pumasok dito, siya ay magkakamit ng kapanatagan. Ang Hajj (Pilgrimahe sa Makkah) sa Tahanan(Ka’ba) ay isang tungkulin ng sangkatauhan para kay Allah, sa mga may kakayahang gumugol(sa sasakyan,pagkain at tirahan)..))

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply