Ang kadakilaan ng (unang)10 araw ng Dhul Hijjah

Sinabi ng Propeta(SAS):”Walang mga araw na ang mga gawaing isinasagawa rito ay higit na dakila at kalugud-lugud para sa Allah maliban sa sampong araw na ito, kaya dalasan ninyo ang pagpupuri,pagdakila at pasasalamat dito”.
1-Ang pagsasagawa ng Hajj at Umra.
2-Ang pag-aayuno sa mga araw na ito sa alin mang makakayanan dito.
3-Ang pag-Takbeer: ((Allahu Akbar 3x, Laa ilaaha illallahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd)).ito ay bibigkasin ng walang takdang oras sa buong magdamag o sa buong maghapon hanggang sa oras bago magdasal ng Eid, at sa mga araw ng Tashreeq.
4-Ang pagparami ng mabubuting gawain sa mga gawaing pagsamba na kusang loob.
5-Ang pag-Udh-hiyah(pagkatay ng kambing)sa araw Eidul Adha o sa mga araw ng tashreeq. ito ay isang dakilang alaala sa ginawa ng ating Propeta Ibrahim(AS) nang ihandog niya sa Allah(SWT)ang kanyang anak sa pamamagitan ng kakila-kilabot na pagkatay.
6-Ang sinumang maghandog ng Udh-hiya, ay hindi pinapahintulutang bumunot o pumutol ng kanyang buhok at mga kuko hanggat sa hindi siya makapaghandog.
7-Dapat maging masigasig ang isang Muslim sa pagtaguyod ng Salatul Eid saan mang lugar ito idinadaos.

Ang Talata sa Banal na Qur’an

Sinabi ng Allah(SWT) sa Banal na Qur’an:((Sa loob nito ay may malinaw na mga Tanda(bilang halimbawa), ang Maqam(ang bahagi na tinindigan) ni Abraham, sinuman ang pumasok dito, siya ay magkakamit ng kapanatagan. Ang Hajj (Pilgrimahe sa Makkah) sa Tahanan(Ka’ba) ay isang tungkulin ng sangkatauhan para kay Allah, sa mga may kakayahang gumugol(sa sasakyan,pagkain at tirahan)..))

Hajj (Pilgrimage)

Ang Hajj ay panglimang haligi ng Islam, ito ay obligado sa taong my kakayahan(sa pera at katawan). kaya sinuman ang may hangarin na magsagawa ng hajj ay nararapat niyang ipaghanda ang kanyang sarili, pagpapatawad sa kapwa, paghingi ng kapatawaran sa mga kaibigan at dalawang magulang.kasama ang kanyang panalangin sa Allah na bigyan siya ng Tawfiq (bigyan ng pagkakataon).

PATAKARAN

ANG MGA PATAKARAN NG PAG-AAYUNO:
1-Siya ay Muslim
2-Siya ay may wastong pag-iisip
3-Siya ay may wastong gulang
4-Siya ay may kakayahang mag-ayuno.
Ang mga pinahihintulutang huminto sa pag-aayuno:
1- Ang babaeng may buwanang dalaw
2- Ang may sakit:
a.Inaasahang gumaling pa.
b.Hindi na inaasahang gumaling pa
3- Ang babaeng dinudugo pa sanhi ng panganganak
4- Ang nagdadalang-tao at ang nagpapasuso.
5- Ang naglalakbay
6- Ang may matandang idad

HALIGI

ANG MGA HALIGI NG PAG-AAYUNO:
1-LAYUNIN-Ang hangarin ng puso na nag-aayuno,iyon ay pagsunod sa kautusan ng Allah Subhanaho Wataala.
2-PAGPIGIL- Ang pagpigil sa pagkain at inumin,at pagpigil sa pakiki-apid sa asawa.
3-PANAHON- Ang pag-aayuno ay mula sa pagsapit ng Fajar hanggang sa paglubog ng araw. sabi ng Allah(S.W.):
((وأتموا الصيام الى الليل)).((At inyong tapusin ang pag-aayuno hanggang dumatal ang gabi)).

ANG PAG-AAYUNO SA BUWAN NG RAMADHAN

Ang Pag-aayuno ay pang-apat na haligi ng Islam, ito ay ipinag-utos ng Allah Subhanaho Wataala at kanyang sinabi:((يآيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)).((O kayong nagsisisampalataya! Ang Pag-aayuno ay itinalaga sa inyo na kagaya rin naman nang pagtatalaga sa mga nangauna sa inyo, upang kayo ay maging Muttaqun(magkaroon ng pagpipigil sa sarili,kataimtiman).
Ang Pag-aayuno ay ang pagpigil sa pagkain at inumin,at pagpigil sa pakiki-apid sa asawa sa araw mula sa pagbubukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw.
Ang Buwan ng Ramadhan ay pagpapatawad ng Allahu Subhanaho Wataalah sa kasalanan ng sinumang mag-ayuno para sa kanya.
sabi ng Propeta Muhammad(S.A.W):((من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه )).((Sinumang Mag-ayuno na iyon ay pananampalataya sa Allah at paghahangad ng gantimpala at kapatawaran ay patawarin sa kanya ang kanyang kasalanan))

ANG MISYON NI HESUS

Si Hesus ay tanging inihanda ng Diyos upang isugo sa mga Hudyo na lumilihis sa mga aral ni Moses at ng iba pang Sugo. At sapagkat siya ay mahimalang sinubaybayan ng Diyos sa sinapupunan(ni Maria),sa kanyang pagsilang at paglaki, siya rin ay pinatnubayan ng Diyos ng maraming himala upang mapatibayan na siya ay Sugo mula sa Diyos. Magkagayunman, ang karamihan sa mga Hudyo ay nagtatakwil sa kanyang pangangaral.Ang Koran ay naglalahad sa atin ng tungkol sa misyon ni Hesus: Sabi ng Allah:
((ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ))
((At tuturuan Niya siya(Hesus) ng Kasulatan at Karunungan at ng Torah(Lumang Tipan) at Injil (Bagong Tipan).

((ورسولا الى بنى اسرائيل أنى قد جئتكم بئاية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه ولأبرص وأحى الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم ان فى ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين))Koran 3:49
((At Kanyang hihirangin siya(Hesus) na isang Sugo sa Angkan ng Israel(na magsasabi:) Ako ay naparito sa inyo na may dalang tanda mula sa inyong Panginoon.Aking huhubugin para sa inyo mula sa malagkit na putik, na katulad nito ang hugis ng isang ibon at aking hihipan ito at magiging isang ibon, sa kapahintulutan ni Allah, at aking pagagalingin siya na ipinanganak na bulag,at ang may ketong, at aking bibigyang muli ng buhay ang patay,sa kapahintulutan ni Allah. At ipaalam ko sa inyo kung ano ang inyong kinakain,at kung ano ang iniimbak ninyo sa inyong mga tahanan. Katotohanang naririto ang isang tanda sa inyo kung kayo ay nananalig)).

SI HESUS

SI HESUS ay hindi anak ng Diyos. Siya na lantad na ganap,ay anak ni Maria. Ang talata sa Koran ang nagpatunay sa katayuan ni Hesus.Ito ang Talata: ((ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه
(( يمترون
((Siya si Hesus, ang anak ni Maria, ito ang salita ng katotohanan tungkol sa kanilang pinagdududahan)).(Koran 19:34)

((ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى أمرا فإنما
((يقول له كن فيكون
((Hindi isang katumpakan sa kataasan ng Diyos na magkakaroon Siya ng anak. Purihin Siya! Kung Siya’y mag-utos ng isang bagay, Siya’y magwiwika lamang,”Mangyari nga” at ito’y magaganap)).(Koran 19:35)

((قالت أنا يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا
((Siya(Maria) ay nagsabi:”Paano ako magkakaroon ng anak na lalaki gayong wala pang lalaki ang nakasaling sa akin, gayundin, ako ay isang malinis na babae)). (Koran 19:20)

SI MARIA SA BANAL NA QUR’AN

—Ang pagkakalahad ng Koran tungkol kay Hesus ay nagsimula sa pagdadalangtao ng kanyang ina,si Maria. Ang asawa ni Imran,na ina ni Maria ay sumumpa na ihahandog niya ang kanyang anak(Maria) tungo sa pagsisilbi sa Diyos sa templo.Si Zacarias,na sumusubaybay kay Maria,ay malimit na makakita ng pagkain sa kanya.Nang itanong niya kung saan nanggagaling ito, Siya ay sumagot na ito ay mula sa Diyos.Ang talata ng Koran ay nagsasaysay: ((إذ قالت إمرأت عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت السميع العليم ))سورة آل عمران
((At nang ang asawa ni Imran ay nagsulit:”Aking Panginoon,ibinibigay ko sa Iyo ang banal kong pangako,na ihahandog ko sa Iyo ang nasa loob ng aking sinapupunan.Mangyaring tanggapin Ninyo,sapagkat Kayo lamang ang Nakakarinig,ang Nakakaalam)).
فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإنى سميتها مريم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم)) سورة آل عمران
36) ((At nang siya ay magsilang sa kanya,siya ay nagturing: Aking Panginoon,Ako ay nagsilang ng isang babae….At pinangalanan ko siya ng Maria,at hinihingi ko ang Inyong pangangalaga sa kanya,at sa magiging anak niya laban sa isinumpang si satanas)).

((فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يامريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب)) سورة آل عمران ((Ang kanyang Panginoon ay tumanggap sa bata(Maria) ng may malaking biyaya,at sa kanyang pangangalaga siya ay lumaki sa kabutihan,sa pagsubaybay ni Zacarias.Kailanma’t si Zacarias ay tumutungo sa santuwaryo kung saan siya naroroon,ay natatagpuan niyang mayroon siyang pagkain.Siya ay nagsabi: “O Maria saan baga nanggagaling ang iyong pagkain? Si Maria ay nagsulit:”Ito ay mula sa Diyos”. Katotohanang ang Diyos ay nabibigay ng kanyang biyaya sa kanyang maibigan ng walang pasubali.

BAGONG NAPATNUBAYAN SA ISLAM

MGA MAIIKLING PAYO PARA SA BAGONG NAPATNUBAYAN SA ISLAM:
**SA NGALAN NG ALLAH,ANG MAPAGPALA ANG MAHABAGIN**
1-Alalahanin! na ang pananampalataya(ISLAM) ay para sa Allah lamang, kaya’t nararapat na ang pagyakap(sa Islam) ay alang-alang sa Kanya,at hindi sa anumang pansariling kapakanan o layunin.
2- Kapag natagpuan ng tao ang katotohanan,tungkulin niyang
panghawakan ito ng buong puso(at katapatan) at nararapat na ipagtanggol ito,kahit anuman ang magiging kahihinatnan nito,at gayon pa man,nararapat siyang maging matatag (sa anumang pagsubok na kanyang mararanasan) alang-alang sa pagpapanatili ng katotohanan (na kanyang natagpuan).
3- Isang bahagi ng pagtanaw ng utang-na-loob(at pasasalamat) sa Allah, ang Dakila at Makapangyarihan,nang dahil sa pagpapalang ipinagkaloob Niya(sa pamamagitan) ng pagyakap sa Islam, na iyong mahalin (O naisin) para sa kanya ang anumang minamahal (O naisin) para sa sarili. Samakatuwid, anyayahan ang iba upang makibahagi sa dakilang pagpapalang ito.
4- Ang Islam ay hindi pag-aari ng sinuman. Ito ay hindi lamang nakalaan para sa mga arabo,kundi sakop nito ang lahat ng uri o angkan ng tao, at ito ay hindi para sa mga mayayaman kundi kabilang din maging ang mga mahihirap.Katotohanan,ito ay isang larangan nakabukas para sa lahat.Sa gayon ang sinumang mahigpit na tumatangan nito at tumutupad sa mga ipinag-utos nito ang siyang nakahihigit sa karangalan mula sa kanila sa paningin ng Allah at nakahihigit sa antas ng pag-asa para sa isang dakilang kalagayan sa Araw ng pagkabuhay muli.
5- Ang Allah ang siyang tunay na karamay at makakatulong sa iyo. Kaya’t alalahanin! na kapag nalalaman ng Allah na ikaw ay tapat sa iyong puso, samakatuwid Siya Ang iyong gabay sa mundong ito at sa Huling Araw.
6- Alalahanin! sa pagyakap mo sa Islam, katiyakan na ikaw ay magkakaroon ng bagong mga kapatid sa pananampalataya at maaari din namang ikaw ay makatagpo ng mga kaaway na pinangungunahan ni Satanas. At ikaw ay kanyang (satanas) hahadlangan mula sa Islam o maaaring ilayo ka niya (upang hindi mo mapaunlad ang iyong kaalaman sa pananmpalataya) o antigin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng pag-uudyok ng iba.