None

Hajj (Pilgrimage)

Ang Hajj ay panglimang haligi ng Islam, ito ay obligado sa taong my kakayahan(sa pera at katawa ...

None

PATAKARAN

ANG MGA PATAKARAN NG PAG-AAYUNO: 1-Siya ay Muslim 2-Siya ay may wastong pag-iisip 3-Siya ay may ...

None

HALIGI

ANG MGA HALIGI NG PAG-AAYUNO: 1-LAYUNIN-Ang hangarin ng puso na nag-aayuno,iyon ay pagsunod sa ...

None

ANG MISYON NI HESUS

Si Hesus ay tanging inihanda ng Diyos upang isugo sa mga Hudyo na lumilihis sa mga aral ni Mose ...

None

SI HESUS

SI HESUS ay hindi anak ng Diyos. Siya na lantad na ganap,ay anak ni Maria. Ang talata sa Koran ...