ANG ISLAM

—Ang ISLAM ay isang landas na dapat tahakin o sundin para sa lahat ng aspeto ng buhay. Kayat ang Islam ay nag-uutos ng pagdarasal, pag-aayuno, kawanggawa at pagsasagawa ng Hajj, at ito’y nag-uutos din ng (pagkakaroon ng) katapatan sa salita, maging mahabagin sa mga mahihirap at kapus-palad, paggalang sa mga nakatatanda at mahusay na pakikitungo sa kapwa.Gayon din,ito ay nagbabawal ng pag-inom ng alak at pangangalunya, at ito’y nagbabawal din ng pang-aapi, pagkamainggitin at ng lahat ng uri ng masasamang pag-uugali. Sa kabuuan,ipinag-uutos ng Islam ang lahat ng gawang kabutihan at gawang kapaki-pakinabang,at ipinagbabawal naman ang bawat gawaing kasamaan at bagay na nakakapinsala maging sa (salita, gawa o paniniwala).
—Ang Islamikong Pananampalataya ay hindi lamang isang karaniwang pagbigkas ng Shahadah (ang pagbigkas ng “La ilaaha illallah, Muhammadur Rasoolullah”) bagkus ito ay isang banal na Batas na nagsasaayos ng lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Ang Islam ay binubuo ng mga Alituntunin na dapat sundin,Kagandahang-asal,Mga gawang pagsamba, at pakikipag-ugnayan-maging ito ay panglipunan o kalakalan. Kaya’t (isang) pangangailangan ang pag-aaral sa Islam sa paraang magaan at marahan.

MGA PANGALAN NG MGA PROPETA SA BANAL NA QUR’AN

1-ADAM – آدم
2-IDRIS – إدريس
3- NUH (NOAH)- نوح
4- HUD – هود
5- SALEH – صالح
6- IBRAHIM (ABRAHAM)- إبراهيم
7- ISMA’IL (ISHMAEL)- إسماعيل
8- ISHAQ (ISAAC)- إسحا ق
9- LUT (LOT) – لوط
10- YA’QUB (JACOB)- يعقوب
11- YOUSOF (JOSEPH)- يوسف
12- SHU’AIB – شعيب
13- AYYUB (JOB)- أيوب
14- MUSA (MOSES)- موسى
15- HARUN (AARON)- ها رون
16-.DHUL-KIFL (EZEKIEL)- ذوالكفل
17- DAWUD (DAVID)- داود
18- SULAIMAN (SOLOMON)- سليما ن
19- ILIAS (ELIAS)- إليا س
20- AL-YASA (ELISHA- اليسع
21- YUNUS (JONAH)- يونس
22- ZAKARIYYA (ZECHARIAH)- زكريا
23- YAHYA (JOHN)- يحيى
24- ‘ISA (JESUS)- عيسى
25- MUHAMMAD (SAS) -( محمد(ص

ANG KAGANDAHANG-ASAL

قال الله تعالى:(( وإنك لعلى خلق عظيم)) سورة القلم
Sabi ng Allah(SWT):((At tunay na ikaw (Muhammad) ay nasa mataas na antas ng kaasalan))
-Ayon kay Abi Darda(RA) sinabi ng Propeta(SAW):((Wala nang bagay na higit pang mabigat sa timbangan ng mananampalatayang lingkod ni Allah sa Araw ng paghuhukom kaysa sa kagandahang-asal. Kinasusuklaman ni Allah ang nagsasalita ng masama)).
-Ayon kay Abi Hurayrah(RA):Tinanong ko ang Sugo ni Allah (SAW) kung ano ang pinakamaraming sanhi ng pagpasok ng mga tao sa Paraiso? Ang sabi niya:(Ang takot kay Allah at kagandahang-asal).

Ang mga Aral:
1- Inilalahad dito ang kagandahang-asal ng Sugo(SAW).
2- Ang kagandahang-asal ay mahalaga, At ito rin ang isa sa mga dahilan ng pagpasok ng tao sa paraiso at kung bakit itinataas ang kanyang antas.Ang lahat ng mga gawa ay titimbangin sa Araw ng paghuhukom at ang pinakamabigat sa timbangan ng isang Muslim ay ang kanyang pagkatakot kay Allah at ang kanyang kagandahang-asal.

ANG PAGBABAWAL SA PANG-AAPI

Ang sabi ni Allah(SWT):((Ang mga mapang-api ay mawawalan ng kaibigan at tagapamagitang masusunod))
-Ayon kay Abi Hurayrah(RA) sinabi ng Propeta(SAW) na si Allah(SWT) ay nagsabi:((O Aking mga lingkod,ipinagbawal ko sa aking sarili ang pang-aapi at ginawa ko rin itong bawal sa inyo,kaya huwag ninyong apihin ang isa’t isa…))
-Ayon kay Jabir(RA),sinabi ng sugo ni Allah(SAW):((Pangilagan ninyo ang pang-aapi sapagkat ang pang-aapi ay magiging mga kadiliman sa araw ng paghuhukom…))
-Ayon kay Mu’adh bin Jabal(RA),sinabi ng Sugo ni Allah (SAW):((Pangilagan ninyo ang panalangin ng naaapi sapagkat walang hadlang sa pagitan ng kanyang panalangin at ni Allah)).
-Ayon kay Abi Hurayrah(RA),sinabi ng Propeta (SAW): ((Ang sinumang nakagawa ng pang-aapi (o kawalan ng katarungan)sa kanyang kapwa, sa karangalan nito o maging ano pa man iyon,nararapat siyang humingi ng kapatawaran dito bago dumating ang araw (ng pagkabuhay muli) na wala nang halaga ang salapi upang ipambayad sa nagawang masama. Ngunit kung siya ay walang mabuting gawa,ang bahagi ng masamang gawa ng kanyang inapi ay ipapasan sa kanya)).

Ang mga Aral:
1- Ang pang-aapi ay ipinagbabawal at binibigyang babala ang sinuman laban sa pang-aapi.
2- Matindi ang parusang nakalaan dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay.
3- Ang panalangin ng isang naapi laban sa nang-api sa kanya ay dinidinig.

ANG KAIBIGAN

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة)) رواه البخارى
Sabi ng sugo ng Allah naway Sumakanya ang Kapayapaan((Katotohanan ang halimbawa ng kaibigang mabuti at ang kaibigang masama ay tulad ng kaibigang nagdadala ng pabango at kaibigang gumagawa ng bakal.Ang taong nagdadala ng pabango ay kung minsan bibigyan ka o mkabibili ka sa kanyang pabango at kung minsan ay makatagpo ka ng magandang amoy. At ang gumagawa ng bakal ay kung minsan masunog ang iyong damit at kung minsan makatagpo ka ng hindi magandang amoy)).

Ang mga aral:
1- Hindi ma-iiwasang magkaroon ng Kaibigan ang isang tao, kaya dapat na maging masigasig na magkaroon ng mabuting kaibigan.
2- Ang tao ay dapat umiwas sa mga masasamang kaibigan.
3- Ang mabuting kaibigan ay makatutulong saiyo at makakapatnubay ng mabuting Asal at mga mabuting gawain.
4- Ang masamang kaibigan ay makakapahamak saiyo at makakapagturo ng hindi mabuting Asal.

Story of Sister Monerah about her Haj

——–BISMILLAHIR RAHMANIR RAHEEM————
—–ASSALAMU ALAICOM WARAHMATULLAHI WABARAKATUHO—-
—First of all allow me to thanks IPC Staffs and Sponsors Who give their best supports for Us. May the Blessing(Hasanah)of Almighty Allah(SWT) be with them and more power Insha Allah.
—Absolutely I could not explain the feelings I have the moment they inform me I’m one of those students who selected to perform Umrah and Hajj this year 2010, each look like imagination but true, at my wish to become a Hajj is been fulfilled Insha Allah. Since the day I know that I will go and perform Hajj I can’t sleep, So I keep on praying day and night until the day come, that we leave kuwait. We travel by bus in a long desert until we reach Meqat,Alhamdulillah We arrive safety, so we done ghusl with the intention of Umrah,We wear our ihram to be ready and to avoid forbidden things enable to accept our supplications and prayers Insha Allah,then we pray 2 rakah,then we start to travel again from Meqat to Al-Masjid Al-Haram in which we recite talbiyah. As we enter Masjid Al-Haram everyone of us recite the dua of entering Masjid,after we perform Tawaf. While performing tawaf its seems that I’m walking in the aisle of Paradise in which I dont want to be finish but have a limit,then I drink a Zamzam water to remove and cure the pain and illness I have,AMEEN…..So I proceed to Sa’ey walking between 2 mountains Safa and Marwah.
—In the day of Dhul Hijjah again I prepared my self for Hajj,Of course with the intention of Hajj.by vice versa we proceed to Mina, We start a little hardness but we need to sucrifice for the sake of Allah(SWT), We walk for along distance a couple of hour, then to Arafat in which we experience Hijad,really Hijad because we supper tiredness,hot weather especially when we are inside the tent reading Qur’an, Supplication or Du’a,really each so hot,again we start to walk in a crouded people going to Muzdalifah.There in Muzdalifah we pick up a pebles to be used in stoning the Zamarat Al-Kubra, Al-Wasta,and Al-Sugra.This the most hardness moment I feel during my Hajj,but Alhamdulillah this is also the greatest gift of Allah(SWT) For me this year I wish and pray it could be repeated again if Allah’s(SWT) well,and may Allah(SWT) accept my hajj Insha Allah.ameen…..

————–Sisterly Yours,
………..Gloria “Monerah” Milla

Reminder:
Always apply Ihlas in your heart if you perform Umrah and Hajj,InshaAllah (SWT) will accept your prayers and supplications.
Thanks to Sister Nashibah for leading Us.

ANG KALAGAYAN NG BABAE NOONG HINDI PA DUMATING ANG ISLAM,AT NANG DUMATING NA

—Ang mga Babae noong hindi pa dumating ang Islam ay ipinagbibili at walang karapatan sa halip lahat ng karapatan ay nasa lalaki lamang.Hindi sila makapagmana at makapagtakbo ng sariling ari-arian. Itinuturing ang mga Babae na marumi kapag sila ay nireregla,kasama pati ang bahay ay nagiging marumi at lahat ng nahahawakan nito.Kapag mayroong manganganak na ang anak na isinilang ay babae agad nilang papatain o ililibing na buhay. Ngunit nang dumating ang Islam inalis ang kawalang-katarungang ito at nilinaw na ang babae at lalaki ay pantay. Ang Babae ay may karapatan din kung papaanong may karapatan ang isang lalaki. Sabi ng ALLAH(SUBHANAHU WATAALA):
(( O Sangkatauhan, nilalang namin kayo buhat sa isang lalaki at isang babae,at ginawa Namin kayong mga bansa at mga lipi upang kayo ay magkakilalahan. Tunay na ang pinakamarangal sa inyo para kay ALLAH ay ang sa inyo’y may pinakamalaking takot sa kanya. Si Allah ang pinakaaalam at pinakababatid sa lahat ng bagay)).
(يآيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير))

ANG DALAWANG “EID”

—Mayroon sa Arabic na tinatawag na “AL-EIDAIN”, Ibig sabihin ay dalawang Eid na ipinagdiriwang ng mga Muslim sa buong Daigdig.
—A. Unang Eid ay ang tinatawag na Eid Al-Fitr, ito ay gaganapin pagkatapos ng Ramadhan.Kung sa gayon lahat ng mga Muslim ay magdarasal sa Umaga sa mga Mosque at mga lansangan na malilinis na lugar,dala ng kanilang kasiyahan at halos lahat nagbabatian sa bawat-isa ng Happy Eid Al-Fitr Al-Mubarak!
—B. Pangalawang Eid ay ang tinatawag na Eid Al-Adha, ito ay gaganapin ika-sampu ng Jul-Hidjah,samantalang ang mga tao sa Makkah ay nagsasagawa ng HAJ. Itong Haj ay ika-lima sa haligi ng Islam,na Obligado sa isang Muslim na isagawa niya,kapag siya ay may kakayahan. Habang sila ay nagsasagawa ng Haj ang lahat ng mga Muslim sa kani-kanilang lugar ay magdarasal ng EID AL-ADHA,dala rin ng kasiyahan,pagdiriwang at pagbabatian ng HAPPY EID AL-ADHA AL-MUBARAK!

ANG PAG-AAYUNO(FASTING)

–ANG PAG-AAYUNO SA BUWAN NG RAMADHAN AY ANG IKA-APAT NA HALIGI NG ISLAM, TUNGKULIN NG BAWAT MUSLIM NA NASA WASTONG GULANG,AT WASTONG PAG-IISIP LALAKI MAN O BABAE.
–SINABI NG ALLAH SA BANAL NA QUR’AN:((يآيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)) ” O MGA SUMASAMPALATAYA ANG PAG-AAYUNO AY INIATAS SA INYO KATULAD NG PAG-ATAS NITO SA MGA NAUNA SA INYO, UPANG MAGKAROON KAYO NG TAKOT SA KANYA”.
— ANG PAG-AAYUNO AY ANG PAGPIGIL SA PAGKAIN,PAG-INOM, PAKIKI-APID SA ASAWA, AT PAG-IWAS SA MGA GAWAING IPINAGBAWAL NG ISLAM. ANG PAGPIPIGIL AY MAGSISIMULA SA MADALING ARAW HANGGANG SA PAGLUBOG NG ARAW.

HISTORY OF NEW MUSLIM

—-BROTHERS AND SISTERS, ASSALAMO ALAYCOM W. W.
Before anything else,I would like to introduce my self! I’m Marilyn C. Cebu”AISHAH” in my Islamic name. I’m the youngest sibling of Mr. and Mrs. Noli Cebu. when I was young I’m the one of chair in the catholic church until when I finished my secondary education,I continue my studies in the University of the East.I finished my college degree as a”lawyer” after that I’m getting married and I had a five siblings by my family is broken the cause of third party. but I accept to all the unexpected things what happened in my life.I never regret maybe this is my distiny.I was deeply hurt I suffered holding that burden in my heart.Some People thougth I was strong but they never knew the pain hiding behind my eyes,but as the years passed by I’ve just realized I went to work here in kuwait and I’m so glad I have a very good employer,One night around 12:00 oclock in the evening I was dreaming I ride on the bus but the bus is falling down the both side is tunnel,but I remember what I’m saying Bismillaher Rahmaner Raheem 3x the bus is totally stop.I will survive,and in the morning I thougth to my Madame and at that time I dicided to my self to embrace Islam,maybe this is the right time to change my life and now I’m so very happy because I know this is the right way to believed to Our Merciful “ALLAH” and I promise to my self I never regret to what I’ve done until the rest of my life.even I experience all my friends laugh for me because they said “what you eaten? why you make Islam? what have in Islam? But I never ashamed to them I thought what I felt now when I’m here in Islam.I ignore all the say because I know all my friends they never save my soul.It’s only one can save my soul that is our Merciful and Gloriousful “ALLAH”.This is the happiest moment in my whole life!
—-Thank you very much to my beloved teacher NASHIBAH to teach me and to my employer they never tired to bring me here in IPC, and most especially I thank to IPC to give us a change to grow our knowledge and thank you to all my classmates.