About us

Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah (lamang), nawa’y ang pagpapala at kapayapaan ay makamit ng Sugo ng Allah – ang Propeta nating si Muhammad (SAW ), at gayon din sa lahat ng kanyang mga kamag-anak at kasamahan…

 

Aming mga mahal na kapatid, kami ang inyong mga kababayang Filipinong tagapagsilbi sa inyo upang magpaliwanag ng anumang dapat ninyong malaman. Sana ay bigyan ninyo ng pansin para tayo ay makapagtulungan alang-alang sa ating panginoon.

 Naririto lang kami sa ating tanggapan sa IPC Rawdah.

 

 Address:

Islam Presentation Committee

           Women Affairs  

Rawda Block 3 Street 30 House 12

Opposite of 4th Ring Road

            State of Kuwait

Tel.   22511301  22511305

Ext. 114 – 115

 Fax 22511294- 22512257

 E-Mail Address:       omen@alnajat.com.kw

                                         hhusniah@yahoo.com