The Way to Happiness

Blogging For Islam

Muhammad (صلى الله عليه سلم) Ang Pinakadakila

Muhammad (صلى الله عليه سلم) Ang Pinakadakila

Si Muhammad ay nasa puso ng lahat, Mahal ka namin O! Muhammad. Ikaw ang aming modelo sa lahat ng aming mga kilos, Sallallahu Alaihi wasallam.

Sinabi ng Allah:
“At pinakatiyak,ikaw (O Muhammad)ang pinakadalisay at ang
pinakadangal sa katangian.”

1- Ang Pranses na mananalaysay, si Lamartine ay pinatunayan na si Muhammad (صلىالله عليه وسلم), ang Propeta ng Islam ay ang pinakadakilang tao na nabuhay.
2- Ang ‘Encylopaedia Britannica’ ay nagsasabi na si Muhammad (صلىالله عليه وسلم) ay pinakamatagumpay sa lahat ng mga propeta at sa lahat ng mga katauhang pananampalataya.
3- Sa mga kasalukuyang panahon, isang aklat ang inilathala sa Amerika na pinamagatang ‘The 100” o “The Top One Hundred,” na ang ibig sabihin ay ang mga pinakadakilang tao sa kasaysayan, na sinulat ni Michael H. Hart. Sinaliksik niya ang kasaysayan, hinahanap niya ang mga kalalakihan na mayroong pinakadakilang impluensiya sa sangkatauhan. Pinili niya sila Aristotle, buddah, Confucius, Hitler, Pluto, atbp. Pinili niya si Propeta Muhammad (صلى الله عليه وسلم) na una sa lahat.

Bakit si Propeta Muhammad (صلى الله عليه وسلم) Ang Pinakadakila?

Siya ang pinakadakilang tao dahil sa mga sumusunod:
1- Dinalisay niya ang bansa na tigmak sa kabalbalan at lubog sa ganap na immoralidad.
2- Pinagkaisa niya ang mga di-mapagkasundong sangkap ng lipunan sa pamamagiatan ng bigkis ng kapatiran at kawanggawa.
3- Napagbago niya ang mga taga-Arabia na lubog sa mga pamahiin. Pinunas niya ang paniniwala sa mga pamahiin at di makatwirang pagkatakot sa puso ng karamihan.
4- Nagpamalas siya ng mataas na moralidad. Sa kanyang mga kaibigan at mga kaaway, siya ay tinanggap na Al-Amin (ang mapagkakatiwalaan) at Al-Saddiq (ang matapat).
5- Kung isang dakilang tao lamang ang manlulupig, si Muhammad (صلىالله عليه وسلم) na nagsimula sa pagkaulila at mapagkumbabang nilikha sa pagiging pinuno ng Arabya at katapat ng mga Khosors at Kaysars. Itinatag niya ang dakilang imperyo na nanatiling buhay sa lahat ng labing apat na dantaon.
6- Ang pangalan ng Propeta (صلى الله عليه وسلم) hanggang sa ngayon ay parang kahima-himalang gayuma na sinasambit ng milyong mga taon na nagkalat sa lahat ng panig ng mundo.
7- Siya ay hindi nagsanay sa kahit anong linangang pang-militar, ngunit naayos niya ang kanyang mga puwersa laban sa mga kagulat-gulat na pagsubok at siya ay nagtmasa ng mga tagumpay sa pamamagitan ng puwerang pangmoral, na siya niyang isinaayos. Ang sabi ni Hitler, “Ang dakilang teoriko ay bihirang maging dakilang pinuno.” Ang ibig sabihin ng pamumuno ay ang kakayahang pukawin ang mga masang tao.” Siya ang pinagkaisang teoriko, tagapagtatag at pinuno at ito ay di-pangkaraniwang pangyayari sa lupa. Ito ay dahilan na siya ang pinakadakilang tao.
8- Ang buhay ni Propeta Muhammad (صلى الله عليه وسلم) ay ganap na modelo para sa buhay pantao at mahirap saliksikin ang buong katotohanan ng kanyang pagkatao. Siya si Muhammad (صلى الله عليه وسلم), ang Propeta, ang heneral, ang hari, ang mandirigma, ang mangangalakal, ang mangangaral, ang pilosopo, ang estadista, ang mananalumpati, ang tagapagwasto ng kamalian (repormista), ang kublihan ng mga ulila, ang tagapangalaga sa mga alipin, ang tagapagpalaya ng mga kababaihan, ang tagahatol, ang santo. Sa lahat ng mga maringal na tungkuling ito, sa lahat ng kagawaran ng kilusang pantao, siya ay katangi-tanging bayani.

Sinabi ng Allah:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply