Seeking the Truth

Salman al-Farisi

This is a story of a seeker of Truth, the story of Salman the Persian, gleaned, to begin with, from his own words:

I grew up in the town of Isfahan in Persia in the village of Jayyan. My father was the Dihqan or chief of the village. He was the richest person there and had the biggest house.

Since I was a child my father loved me, more than he loved any other. As time went by his love for me became so strong and overpowering that he feared to lose me or have anything happen to me. So he kept me at home, a veritable prisoner, in the same way those young girls were kept. Continue reading Seeking the Truth

Sino Ang Allah?

Buksan natin ang isipan natin:

Siya ba ay ibang diyos sa Diyos na Lumikha ng langit at lupa?

Siya ba ay ibang diyos sa Diyos na sinamba ng mga Propeta?

Siya ba ay Diyos lamang ng mga Muslim?

Sa katotohanan, ang Allah ay salitang Arabik na walang ganap o lubos na kahulugan sa wikang Ingles o maging sa anupamang wika.

Ito ang personal na pangalan ng isang tunay na Diyos na Tagapaglikha ng lahat ng bagay. Ang pangalang Allah bagama’t isinalin sa Ingles na “God” o sa Tagalog na “Diyos” ay hindi sapat upang ipakahulugan sa salitang Allah. Ang Allah ay isang unikong pangalan ng Diyos na nangangahulugan ng Isang Tanging Diyos ng lahat ng nilikha.” Siya ay Diyos ng mga “diyos”. Siya ang Diyos sa anupamang “diyos”. Siya ang higit na Diyos sa lahat ng sinasambang “diyos”. Sa mga lathalain, tayo’y mayroong tinatawag na “diyos ng araw”, “diyos ng planetang Neptuno”, “diyos anak” at marami pang iba. Ngunit ang Allah ay Diyos ng lahat ng mga bagay na pinangalanang “diyos”. Continue reading Sino Ang Allah?

Ang Hijab (Belo)

Hangad ng Islam na pangalagaan ang pamilya laban sa pagkawasak at pagguho nito. Pinaligiran ng Islam ang pamilya ng matatag na pader ng moralidad at kagandahang-asal upang ang mga kaluluwa ay maging malusog at upang maging malinis ang lipunan – hindi natatangay sa tawag ng laman at hindi nauudyukan na gumawa ng immoralidad. Naglagay ito ng mga hadlang na pipigil sa mga bagay na pumupukaw sa damdamin na nag-aanyaya sa kasalanan at kasamaan. Kaya ipinag-uutos nito sa panig ng lalaki’t babae na sa ibaba ang tingin sa isa’t-isa. Ang Hijab (belo) ay batas na ginawa ng Allah S upang parangalan ang babae, pangalagaan ang kanyang dangal laban sa pang-aapi at kahihiyan. Ilayo siya sa pagsasamantala ng mga buktot at halang ang kaluluwa sa lipunan, pangalagaan siya sa mga taong hindi alam ang kahalagahan ng kagandahang-asal, isara ang pinto ng tukso na dulot ng nakakalasong tingin, at bakuran ang dignidad at puri ng babae ng pagbigay ng naaangkop na paggalang at mataas na pagtingin. Continue reading Ang Hijab (Belo)