Rabia

Blogging For Islam

بعض النصائح لمن يقرأ القرآن الكريم ጥቂትምክርለቁርአንአንባቢዎች

بعض النصائح لمن يقرأ القرآن الكريم ጥቂትምክርለቁርአንአንባቢዎች

بعض النصائح لمن يقرأ القرآن الكريم ጥቂትምክርለቁርአንአንባቢዎች
* የአላህን ስምና ባህሪያት (ሲፍት) ስትሰማ ልብህ በአንድናቆት፣በውለታ፣ በፍቅር እና በተመሳሳይ ስሜቶች ይዋጥ።

* ስለአላህ መልእክትኞች ስታነብ ልብህ እነሱን የመከተል የፍላጎት ደም በሰውነት ትርጭ። ልተቃዋሚዎቻቸውም የሚያንቀጠቅጥ ጥላቻ ይሰማህ።

ስለ ፍርዱ ቀን (የውመል ቂያማ) ስታነብ የጀነት ናፍቆት በአንድ በኩል፣ የጀሀነም እሳት ፍርሃት በሌላ በኩል በሚንጡህ ሁን።

* ስላመፁ ሰዎችና ህዝቦች በአመፃቸው ስለደረሰባቸው ጥፍትና ቅጣት ስታነብ ድርጊታቸውን በእጅጉ መጥላትና አላህ ከነርሱ ዓይነቶች እንዳያደርገህ ዱዓ ማድረግ አለብህ።

ሷሊህ የሆኑና ተቅዋ ያላቸው የአላህ ባሪያዎች የተናፀፍትን ምንዳ ስታነብ እነሱን ለመሆን በጣም መመንኘት ይኖርብሃል።

* በዚህ ዓለም ጥሩ ነገሮችንና ክብርን በመጪው ዓለም ደግሞ ይቅርታንና እዝነትን በማስታወስ ተስፍ የሚሰጡ አንቀፆች ስታነብ የቃልኪዳኑ ተቋዳሽ ትሆን ዘንድ የመስራትና በስተመጨረሻም በእጅህ የማስገባት ጠንካራ ፍላጎት ይሰማህ።

* ለቁርአን ደንታ ስለሌላቸውና  ፊታቸውን ከአላህ  መፀሀፍ ስላዞሩት ስለማይቀበሉትና ህይወታቸውን በመጽሀፍ  ስለማይመሩት ስታነብ ከእነሱ አንዱ እንዳትሆን ፍርሃትና ቆራጥነት ይሰማህ።

* አላህን እንድትገዛና በርሱ መነገድ እንድትታገል የሚጠራ(የሚጋብዝ) አንቀጽ ስታነብ ምላሽ ለመስጠት እና ያዚህ አይነት ምላሽ ከመስጠት የሚገኘውን ደስታ ለመጎናፀፍ ቁረጥ።

   የአላህንውዴታእንዴትእንደሚያተርፉያውቃሉ?

* ከሚሰሩት ሁጢያት ጊዜ ሳያባክኑ ፊትዎን ወደ አላህ በመመለስ ተውባ ያድርጉ፤ ምህረቱን ይለምኑ።

* በዚህ አለም ጥሩ ነገሮችንና ክብርን በመጪው አለም ደግሞ ይቅርታንና እዝነትን በማስታወስ ተስፍ የሚሰጡ አንቀፆች ስታነብ የቃልኪዳንኑ ተቋዳሽ ትሆን ዘንድ የመስራትና በስተመጨረሻም በእጅህ የማስጋባት ጠንካራ ፍላጎት ይሰማህ።

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply