ജാതിവ്യവസ്ഥ

ജാതിവ്യവസ്ഥ വര്‍ണ്ണ മേധാവിത്തത്തിന്റെ ആശയ പ്രകാശനത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവര്‍ണനും സവര്‍ണനും തമ ...

നൂഹ് നബിയും കുടുംബവും

തന്റെ സൃഷ്ടാവും രക്ഷാധികാരിയുമായ പടച്ചവനെ മറന്ന് സ്വയംപര്യാപ്തനെന്നഹങ്കരിച്ച, ദൈവമാര്‍ഗത്തില്‍ ...

പരിണാമവാദം

പരിണാമവാദം ഡാര്‍വിനിസത്തില്‍ പരിണാമവാദികള്‍ക്കുതന്നെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ...