സ്വര്‍ഗം

ആ അമൂല്യസമ്പത്തുമായി ദൈവസന്നിധിയില്‍ ഹാജരാവുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവങ്കല്‍ നിന്ന് തക്ക പ്രതിഫലം ല ...