നമസ്കാരം

മത്സ്യം ചീയുന്നത് തലയില്‍ നിന്നാണെങ്കില്‍ മനുഷ്യന്‍ ചീയുന്നത് ഹൃദയത്തില്‍ നിന്നാണ്’ എന്നൊ ...

ശുദ്ധി ശുചിത്വം

ശുദ്ധി ശുചിത്വം, വ്ര്‍ത്തി വിശ്വാസത്തിന്റെ ബാഗാമാനെന്നാണ് ഇസല്മിക പര്മണം , അല്ലാഹു വ്ര്തിയെയും ...

ഹജ്ജ് الحج

ഹിജ്റഃ വര്‍ഷത്തിലെ ദുല്‍ഹിജ്ജഃ മാസത്തിലെ ആദ്യപകുതിയില്‍ മക്കയില്‍ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട കര്‍മങ്ങള്‍ ചെയ് ...

ഹജ്ജ് الحج

ഹിജ്റഃ വര്‍ഷത്തിലെ ദുല്‍ഹിജ്ജഃ മാസത്തിലെ ആദ്യപകുതിയില്‍ മക്കയില്‍ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട കര്‍മങ്ങള്‍ ചെയ് ...