ഉത്തമയായ ഭാര്യ

. ഭര്‍ത്താവിനു അനുസരണയില്ലാത്ത അഹങ്കാരിയായി നീ മാറരുത്.അങ്ങനെ മാറിയാല്‍ റബ്ബ് നിന്നെ ദാരിദ്രം ക ...

പ്രാര്‍ഥനകള്‍

മനുഷ്യരുടെ എല്ലാആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റാനും അവരെ ആപത്തുകളില്‍നിന്നും ദോഷങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷിക്കാ ...

None

ജീവിതവീക്ഷണം

പ്രപഞ്ചവും അതിലെ വസ്തുക്കളും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങളും എല്ലാ ...