താരവലുപ്പം

താരവലുപ്പം: താരദൂരത്തോടൊപ്പം പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് അവയുടെ വലുപ്പം.0.0000155 പ്രകാശ വര്‍ഷം അകലെയുള്ള ...