ആരാണ് സ്വാബിഇകള്‍?

പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളില്‍ സാബിഇകളെക്കുറുച്ച് പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മുസ ...

ബദ്‌റിന്റെ പാഠങ്ങള്‍

മനുഷ്യരാശിയെ അന്ധകാരത്തില്‍നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കാന്‍ നിയോഗിതനായ പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദ് മു ...