പരിണാമവാദം

പരിണാമവാദം ഡാര്‍വിനിസത്തില്‍ പരിണാമവാദികള്‍ക്കുതന്നെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ...

None

എന്താണ് യു.എ.പി.എ?

കണ്ണൂരില്‍ ആര്‍.എസ്.എസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കതിരൂര്‍ മനോജ് വധം സംഭവിച്ച മൂന്നാം ദിനം. കേരളത്തിലെ ആഭ് ...

ആഭ്യന്തര സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍

സംഘടനകള്‍ക്ക് ബാധിക്കുന്ന അതിഗുരുതരമായ രോഗമാണ് ആഭ്യന്തര സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍. സംഘടനയുടെ ശക്തി ക്ഷയിപ്പ ...