ജാതിവ്യവസ്ഥ

ജാതിവ്യവസ്ഥ വര്‍ണ്ണ മേധാവിത്തത്തിന്റെ ആശയ പ്രകാശനത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവര്‍ണനും സവര്‍ണനും തമ ...

പ്രോത്സാഹനം വിജയം

പ്രോത്സാഹനമാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഊര്‍ജ്ജം. സംസാരമാണ് അതിലടങ്ങിയ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം. ...

പരാജയങ്ങളല്ല ; പാഠങ്ങള്‍

പരാജയങ്ങളെ കുറ്റബോധത്തോടെ കാണുന്ന മനോഭാവത്തിനുത്തരവാദി ഭൂരിപക്ഷവും ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ് ...