നോമ്പ്

ഭക്തിയുള്ളവരാവാനുള്ള മാര്‍ഗമായിട്ടാണ് നോമ്പ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ സൂക്തം വ്യക്ത ...

ശവ്വാലിലെ നോമ്പ്

ശവ്വാലിലെ നോമ്പ് സ്ത്രീകള്‍ എപ്പോള്‍ അനുഷ്ഠിക്കണം? വിഭാഗം: ശവ്വാലിലെ നോമ്പ് ചോ: ഈദുല്‍ ഫിത്വറിന ...

‘റമദാനിലെ ആദ്യരാവ്

“….പാപികളും കുറ്റവാളികളുമായ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ നാഥന്റെ അടുത്ത് പ് ...