വിദ്യയുടെ മഹത്വം

മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നതും അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും വിദ്യയാണ്. വിദ്യനേടാന്‍ പ്രേരിപ്പിച ...

പൂര്‍ണ മനുഷ്യന്‍!

പൂര്‍ണ മനുഷ്യന്‍ ‘പ്രവാചകരെ! ജനങ്ങളോട് പറയുക: നിങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ എന്ന ...

ദൈവികവ്യവസ്ഥ

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും അതിലുള്ള സകലതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവും സംരക്ഷകനും നാഥനും നിയന്താവും അല്ലാഹുവാണ്. സ ...

None

ഹൃദയവും മസ്തിഷ്കവും

പറയുക: അല്ലാഹുവത്രെ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും സൃഷ്ടാവ്. അവൻ ഏകനും സർവാധിപതിയുമാകുന്നു. (13:16) നമ്മ ...