ഐശ്വര്യം الغنى

നബി(സ) പറഞ്ഞതായി അബുഹുറയ്‌റയില്‍നിന്ന്‌ നിവേദനം സമ്പത്തും സ്ഥാനമാണങ്ങളും എത്രത്തോളമുണ്ടോ അത്രത് ...

സാമ്പത്തികം

ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തില്‍ സമ്പത്ത് ദൈവത്തിന്റേതാണ്. അതോടൊപ്പം അതിന്റെ കൈകാര്യാവകാശം മനുഷ്യന് നല്‍ക ...