ശഹീദ് അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ ഔദ

എനിക്ക് ശഹാദത്ത് കനിഞ്ഞേകിയ അല്ലാഹുവിന് സര്‍വസ്തുതിയും. എന്റെ ഈ രക്തം സ്വേച്ഛാധിപതികള്‍ക്ക് മേ ...