പുതിയ പ്രഭാതം എവിടെ ?

വര്‍ത്തമാന കാലത്ത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും നീതി നിഷേധങ്ങളും ചരിത്രത്തില്‍ തുല്യതയില്ലാത്തവിധം രാ ...