സ്‌ട്രോക്ക്‌

ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളില്‍ മുന്നി രയിലുള്ള സ്‌ട്രോക്കിനെക്കുറിച്ചും സ്‌ട്രോക്ക്‌ സംഭവിച്ച രോഗികള്‍ ശ ...

ശരീര വളരച്ചയുടെ കാരണം

ഒരു വയസ്സ് പ്രായമാവുമ്പോൾ ശിശുക്കളുടെ ഉയരവും തൂക്കവും പ്രസവിച്ചയുടൻ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ഇരട്ടിയാ ...

None

പേശികളുടെ നിയന്ത്രണം

പേശികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ശക്തിയുല്പാദനകേന്ദ്രങ്ങളാകുന്നു. ഊർജം ശക്തിയായി മാറ്റുന്ന ദൗത്യം ഏല്പ ...