അറബി ഭാഷ

ശരീഅത്ത് അറബി ഭാഷ യിലാണ്. അറബി പഠിക്കാതെ അത് യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയില്ല. അറബി പഠിക്കാന്‍ ...