സാഹോദര്യം

അബൂമൂസാ(റ)വില്‍ നിന്ന് നിവേദനം: 'നബി(സ) പറഞ്ഞു: വിശ്വാസികള്‍ക്കിടയിലെ ബന്ധം ഒരു കെട്ടിടം പോലെയാ ...

പുതിയ പ്രഭാതം എവിടെ ?

വര്‍ത്തമാന കാലത്ത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും നീതി നിഷേധങ്ങളും ചരിത്രത്തില്‍ തുല്യതയില്ലാത്തവിധം രാ ...

വിദ്യയുടെ മഹത്വം

മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നതും അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും വിദ്യയാണ്. വിദ്യനേടാന്‍ പ്രേരിപ്പിച ...

നോമ്പ്

ഭക്തിയുള്ളവരാവാനുള്ള മാര്‍ഗമായിട്ടാണ് നോമ്പ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ സൂക്തം വ്യക്ത ...