ആരാണ് സ്വാബിഇകള്‍?

പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളില്‍ സാബിഇകളെക്കുറുച്ച് പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മുസ ...