ആരാണ് സ്വാബിഇകള്‍?

പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളില്‍ സാബിഇകളെക്കുറുച്ച് പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മുസ ...

None

ഇസ്ലാമിനെ പരിജപ്പെടുക

ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ഥം സമര്‍പ്പണം, അനുസരണം, സമാധാനം എന്നെല്ലാമാണ്. അല്ലാഹുവിനെ സര ...

ജാതിവ്യവസ്ഥ

ജാതിവ്യവസ്ഥ വര്‍ണ്ണ മേധാവിത്തത്തിന്റെ ആശയ പ്രകാശനത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവര്‍ണനും സവര്‍ണനും തമ ...