ജാതിവ്യവസ്ഥ

ജാതിവ്യവസ്ഥ വര്‍ണ്ണ മേധാവിത്തത്തിന്റെ ആശയ പ്രകാശനത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവര്‍ണനും സവര്‍ണനും തമ ...