നിഴല്‍

നിഴല്‍ ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ മുന്നില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. അത് മനുഷ്യരുടെ പുറകിലാണ് എപ്പോഴും ...