చేపలు ఘాటైన వాసన వస్తుంటాయి ఎందుకు?

 

సముద్రాలలోనూ, ఉ

సముద్రాలలోనూ, ఉప్పు నీటిలోనూ ఉండే చేపలు డీహైడ్రేషన్‌కు గురి కాకుండా ఉండేందుకుగాను’ట్రై మిథైల్‌ ఎమైన్‌ ఆక్సైడ్‌’ తోడ్పడుతుంది. ఇది సముద్ర చేపలలో ఉండి ’డీహైడ్రేషన్‌’ కాకుండా తోడ్పడుతుంది. ఈ బ్యాక్టరీయా చేపల శరీరం మీద, పొట్ట లోపలా ఉంటుంది. ఎప్పుడ యితే మనం చేపలను నీటిలోంచి బయటకు తీస్తామో అప్పుడు ఈ బ్యాక్టరీయా ట్రైమిథైల్‌ ఎమైన్‌ ఆక్సైడ్‌ను విభజిస్తాయి. ఫలితంగా చేపలు బయటకు తీయగానే వెలువడిన ట్రైమిథైల్‌ ఎమైన్‌ అనే పదార్థం కార ణంగా చేపలు ఘాటైన వాసన వస్తుంటాయి.
సముద్రాలలోనూ, ఉప్పు నీటిలోనూ ఉండే చేపలు డీహైడ్రేషన్‌కు గురి కాకుండా ఉండేందుకుగాను’ట్రై మిథైల్‌ ఎమైన్‌ ఆక్సైడ్‌’ తోడ్పడుతుంది. ఇది సముద్ర చేపలలో ఉండి ’డీహైడ్రేషన్‌’ కాకుండా తోడ్పడుతుంది. ఈ బ్యాక్టరీయా చేపల శరీరం మీద, పొట్ట లోపలా ఉంటుంది. ఎప్పుడ యితే మనం చేపలను నీటిలోంచి బయటకు తీస్తామో అప్పుడు ఈ బ్యాక్టరీయా ట్రైమిథైల్‌ ఎమైన్‌ ఆక్సైడ్‌ను విభజిస్తాయి. ఫలితంగా చేపలు బయటకు తీయగానే వెలువడిన ట్రైమిథైల్‌ ఎమైన్‌ అనే పదార్థం కార ణంగా చేపలు ఘాటైన వాసన వస్తుంటాయి.

ప్పు నీటిలోనూ ఉండే చేపలు డీహైడ్రేషన్‌కు గురి కాకుండా ఉండేందుకుగాను’ట్రై మిథైల్‌ ఎమైన్‌ ఆక్సైడ్‌’ తోడ్పడుతుంది. ఇది సముద్ర చేపలలో ఉండి ’డీహైడ్రేషన్‌’ కాకుండా తోడ్పడుతుంది. ఈ బ్యాక్టరీయా చేపల శరీరం మీద, పొట్ట లోపలా ఉంటుంది. ఎప్పుడ యితే మనం చేపలను నీటిలోంచి బయటకు తీస్తామో అప్పుడు ఈ బ్యాక్టరీయా ట్రైమిథైల్‌ ఎమైన్‌ ఆక్సైడ్‌ను విభజిస్తాయి. ఫలితంగా చేపలు బయటకు తీయగానే వెలువడిన ట్రైమిథైల్‌ ఎమైన్‌ అనే పదార్థం కార ణంగా చేపలు ఘాటైన వాసన వస్తుంటాయి.

ఈ టైమిథైల్‌ ఎమైన్‌ ద్వారా చేపలు తాజానా? నిల్వనా అన్న విష యాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. ఏ విధంగానంటే, అవి మరింత ఘాటయిన వాసన వస్తుంటాయి. ఎందుకంటే, నీళ్ళలో నుంచి తీసి చాలా సేపు అయితే వాటి మీద అత్యధిక పరిమాణంలో ట్రైమిథైల్‌ ఏర్పడి ఉం టుంది. అందువల్ల మరింత ఘాటైన వాసన వస్తుంది. చేపలు తాజా అయినప్పుడు వాటిని అప్పుడే నీళ్ళలోంచి బయటకు తీసి ఉంటే అంత ఘాటైన వాసన ఉండదు. కాబట్టి చేపల వాసన బట్టి అవి తాజా చేపలా? నిల్వ చేపలా అన్న సంగతి తెలుసుకోవచ్చు.

ఖుర్‌ఆన్‌లో ఇలా ఉంది: ”ఆయనే సముద్రాన్ని మీకు వశ పర్చాడు – మీరు అందులోంచి తాజా మాంసాన్ని తినటానికి, మీరు తొడిగే ఆభ రణాలను అందులోంచి వెలికి తీయడానికి. నీవు చూస్తావు! ఓడలు అందులో నీటిని చీల్చుకుంటూ పోతుంటాయి. మీరు ఆయన అనుగ్ర హాన్ని  అన్వేషించటానికి, కృతజ్ఞతా పూర్వకంగా మసలుకోవడానికి (ఈ ఏర్పాటు చేయబడింది)”. (అన్నహ్ల్ : 14)

మిణుగురు పురుగు ఎందుకు మెరుస్తుంది?

 వర్షా కాలం, శీతాకాలాలలో మిణుగురు పురుగులు కన్పిస్తుంటాయి కదా! అవి రాత్రి పూట మిణుకు మిణుకుమంటూ పచ్చని కాంతిని వెదజల్లుతూ కదిలే తారకల్లా సందడి చేస్తుంటాయి. వాటిని చూస్తే చిన్న పిల్లలకు చెప్పలేనంత సరదాగా ఉంటుంది. వాటిని చేతిలో తీసుకొని ఆడు కోవడం బహుశా ఎవ్వరూ మరచిపోలేని గొప్ప అనుభూతి. నింగిలోని తారకలే చేతిలోకి వచ్చేశా యన్నంత సంతోషం.
వర్షా కాలం, శీతాకాలాలలో మిణుగురు పురుగులు కన్పిస్తుంటాయి కదా! అవి రాత్రి పూట మిణుకు మిణుకుమంటూ పచ్చని కాంతిని వెదజల్లుతూ కదిలే తారకల్లా సందడి చేస్తుంటాయి. వాటిని చూస్తే చిన్న పిల్లలకు చెప్పలేనంత సరదాగా ఉంటుంది. వాటిని చేతిలో తీసుకొని ఆడు కోవడం బహుశా ఎవ్వరూ మరచిపోలేని గొప్ప అనుభూతి. నింగిలోని తారకలే చేతిలోకి వచ్చేశా యన్నంత సంతోషం.

 

వర్షా కాలం, శీతాకాలాలలో మిణుగురు పురుగులు కన్పిస్తుంటాయి కదా! అవి రాత్రి పూట మిణుకు మిణుకుమంటూ పచ్చని కాంతిని వెదజల్లుతూ కదిలే తారకల్లా సందడి చేస్తుంటాయి. వాటిని చూస్తే చిన్న పిల్లలకు చెప్పలేనంత సరదాగా ఉంటుంది. వాటిని చేతిలో తీసుకొని ఆడు కోవడం బహుశా ఎవ్వరూ మరచిపోలేని గొప్ప అనుభూతి. నింగిలోని తారకలే చేతిలోకి వచ్చేశా యన్నంత సంతోషం. ఈ మిణుగురు పురుగులు పిల్లలకు ఎంత ఆనందాన్నిచ్చాయో, శాస్త్రజ్ఞుల కు అంతే ఆశ్చర్యానికి లోను చేశాయి. ఎంతో ఆసక్తి పరిశోధన చేసిన శాస్త్రజ్ఞులు – మామూలు కాంతిలో వెలుగుతోపాటు వేడి కూడా ఉంటుంది. కానీ మిణుగురు పురుగు కాంతి  వేడి లేకు ండా వెలుగును మాత్రమే ఇస్తుంది. దీనికి కారణం వాటి శరీరంలో జరిగే ఒక రకమైన జీవ రసాయనిక చర్య. అలా అవి ఎందుకు చేస్తాయి? అంటే, పక్షులు, ఇతర జీవుల నుండి తమను తాము రక్షించుకునేందుకు, జత కట్టేందుకు, తమ జాతి జీవులకు సంకేతాలు పంపేందుకు ఇవి కాంతిని విరజుమ్ముతుంటాయి. ఉదాహరణకు: ఒక చోట ఉన్న పురుగు ఒకలా మెరిస్తే వేరే చోట ఉన్న పురుగు మరొలా మెరుస్తూ మొదటి పురుగు కు సమాధానం ఇస్తుంది.

  మిణుగురు పురుగు పొట్ట క్రింది భాగంలోని కణాలలో ట్రాన్స్‌ఫెరిన్‌ అనే ఓ వర్ణద్రవ్యం ఉంటుంది. వెలుగు రావడం అనేది ఆక్సిడేషన్‌ చర్య వలననే జరుగుతుంది. టాన్స్‌ఫెరిన్‌ ఆక్సిజన్‌తో కలిసి ట్రాన్స్‌ఫెరేజ్‌ అనే ఎంజైమ్‌ సమక్షంలో చర్య జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఆక్సీ ట్రాన్స్‌ ఫెరిన్‌ మరియు శక్తి వెలువడుతుంది. ఈ విధంగా వెలువడిన శక్తి వెలుగుగా మారు తుంది. అనంతరం ఆక్సీట్రాన్స్‌ఫెరిన్‌ తిరిగి ట్రాన్స్‌ఫెరిన్‌గా మారుతుంది. దీని వలన తిరిగి చర్య జరిగే వీలు ఏర్పడుతుంది. ఇదే పద్ధతిలో మనం కృత్రిమంగా వెలుగును సృష్టించాలని అనుకొంటే అందు కోసం ఖర్చు చాలా అవుతుంది. ఆ విధంగా మిణుగురు పురుగులో జరిగే ఈ చర్య విలక్షణ చర్య అనే చెప్పాలి. సృష్టి రాసుల్లో సృజనశీలుడయిన అల్లాహ్‌ అద్భుత శక్తి సూచనే అనాలి.
 మిణుగురు పురుగు – నిజానికి మిణుగురు పురుగు నుంచి వఛ్చె కాంతి చాలా తక్కువ. ఒక కొవ్వొత్తి ఇచ్చే వెలుఇగుతో పోలిస్తే అందులో కేవలం 40వ వంతు కాంతి మాత్రమే మిణుగురు పురుగు ఇవ్వగలుగుతుంది. మనిషి కన్ను ఈ కాంతిని గ్రహించగలదు. కాబట్టే మిణుగురు పురుగు వెలుగులో మనం చకచకా ఓ పుస్తకాన్ని చదివేయచ్చు. ఆ విధంగా చైనాలో ఉండే పేద విద్యార్థులు మిణుగురు పురుగుల కాంతిలోనే పుస్తకాలు చదువుకునే వారట. ఏది ఏమైనా మనిషి ప్రగతి రీత్యా మహాద్భుతాలు చేసి చూపిస్తున్నా అతను సృష్టించుకున్న ప్రయోగశాలలో మిణుగురు పురుగులోని సహజ కాంతిని కృత్రిమంగానయినా చెయలేకపోతు న్నాడు. ఖుర్‌ఆన్‌లో అల్లాహ్‌ా ఇలా సెలవిచ్చాడు:
 ”ఇదీ అల్లాహ్‌ సృష్టి! ఇప్పుడు ఆయన తప్ప వేరితరులు ఏం సృష్టించారో మీరు నాకు చూపిం చండి? (ఏమీ సృష్టించ లేదు) నిజానికి దుర్మార్గులు స్పష్టమైన మార్గభ్రష్టత్వానికి లోనై ఉన్నారు”.  (లుఖ్మాన్: 11)
 పై ఆయతులో ‘ఇదీ’ అన్న పదం అల్లాహ్‌ రకరకాల సృష్టితాలను సూచిస్తోమది. ఎలాంటి స్థం భాలు లేకుండా ఆకాశాన్ని నిలబెట్టడం, భూమి మానవులతోపాటు ఒరిగి పోగుండా ఉండటానికి భూమిలో పర్వతాలను నాటడం, సర్వ రకాల ప్రాణులను భూమిలో నివసింప జేయడం, ఆకాశా న్నుండి వర్షాన్ని కురిపించి భూమిలో అన్ని రకాల మేలు జాతి పంటలను (మొలకలు) ఉత్పన్నం చేయడం అయన ఒక్కడికే చెల్లు. కాబట్టి మనషి సృష్టికర్తను వదలి పూజించే చిల్లర దేముళ్లు, సహాయం కోసం అర్థించే మిథ్యాదైవాలు భూమ్యాకాశాల ఈ వ్యవస్థలో చేసింది ఏమీ లేదు. ఒకే ఒక్క వస్తునయినా చూపెట్టలేరు వాటిని దైవంగా కొలిచేవారు. సకల చరచరాలను సృష్టించిన వాడు, పోషిస్తున్నవాడు, కాపాడుతున్నవాడు ఒక్క అల్లాహ్‌ మాత్రమే అయినప్పుడు మనిషి సకల ఉపసనారీతులకు అర్హుడు కూడా ఆయనే అవ్వాలి కదా! నిజంగా అల్లాహ్‌ తప్ప ఈ లోకంలో పూజలను, ఉపాసనలను అందుకోగల దైవం ఏదీ, ఎక్కడా లేదు. ఉండబోదు కూడా.

పాలు ఎందుకు పొంగుతాయి?

milk
పొయ్యి మీద పాలు పట్టి కాస్తాము. కాసేపటికి అవి పొంగు వస్తాయి. పాలు పొంగు వచ్చాక మనం పొయ్యి మంట ఆర్పేస్తాము. పాలు పొంగితేనే అవి కాగినట్టు. అసలు పాలు ఎందుకు పొంగుతాయి?

పొయ్యి మీద పాలు పట్టి కాస్తాము. కాసేపటికి అవి పొంగు వస్తాయి. పాలు పొంగు వచ్చాక మనం పొయ్యి మంట ఆర్పేస్తాము. పాలు పొంగితేనే అవి కాగినట్టు. అసలు పాలు ఎందుకు పొంగుతాయి?

పాలు కాచినప్పుడు పాలల్లో ఉండే కొవ్వు పొర మీగడ రూపంలో పాల పైబాగంలో ఏర్పడుతుంది. అలాగే పాలల్లో ఉన్న నీరు కూడా నీటి ఆవిరిగా రూపాంతరం చెందుతుంది. అయితే పైన పాల పొర అడ్డుగా ఉన్నందు వలన నీటి ఆవిరి పైకి వెళ్ళడానికి వీలు కాదు. నీటి ఆవిరిని పైకి వెళ్ళనీయకుండా మీగడ పొర అడ్డుకుంటుంది. ఇంకా ఇంకా మనం పాలను వేడి చేస్తూ పోతే నీటి ఆవిరి వ్యాకోచం చెందుతుంది. తాను బయటకు పోకుండా అడ్డుపడుతున్న మీగడ పొరను నెట్టుకుం టూ వ్యాకోచం చెందిన నీటి ఆవిరి పైపైకి వస్తుంది. ఈ థలో కూడా మనం పాలు వేడి చేయడం ఆపకపోతే నీటి ఆవిరి పాలను పైకి నెట్టి వేయడంతో పాలు బయటకు పొంగుతుంది.

ఇదిలా ఉంటే ఒక్కసారి పాలిచ్చే పశువు గురించి, ఆ పశువును పుట్టిం చిన ప్రభువు గురించి ఆలోచించండి. పాలిచ్చే పశువులు తినే గడ్డి, ఆకులు తదితర వస్తువులు వాటి కడుపులోకి పోయి రక్తం, పేడ, మూత్రం, పాలుగా మారతాయి. రక్తం నరాలలోకి వెళ్ళగా, పేడ, మూత్రం వంటి వ్యర్థాలు బయటికి విసర్జించబడతాయి. వాటి మధ్యలో నుంచే తయారైన పాలు పొదుగులలోకి వెళతాయి. కాని ఆశ్చర్యకర మైన విషయం ఏమిటంటే ఆ పాలలో ఒక్క బొట్టు రక్తంగానీ, ఒక చుక్క వ్యర్థ పదార్థంగానీ కలవదు. పాలు ఎంతో స్వచ్ఛంగా, తెల్లగా ఉంటా యి. కమ్మగా, రుచికరంగా ఉంటాయి. శరీరానకి శక్తినిస్తాయి. ఆకలిని తీరుస్తాయి. మనసుకు, మస్తిష్కానికి తృప్తినీ, హాయిని ఇస్తాయి. ఇదే విషయాన్ని విశదపరుస్తూ సర్వోన్నతుడయిన అల్లాహ్‌ా ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు: ”నిశ్చయంగా మీ కోసం పశువులలో గొప్ప గుణపాఠం ఉంది. వాటి కడుపులో ఉన్న పేడకు – రక్తానికి మధ్యలో నుంచి స్వచ్ఛమైన పాలు మీకు త్రాగిస్తున్నాము. త్రాగేవారికి అది కమ్మగా ఉంటుంది”. (అన్నహ్ల్ : 66)