Zahra

Blogging For Islam

الدورة المراة في الحياة

الدورة المراة في الحياة

بسم الله الرحمن الرحيم
الدورة المرأة في الاسلام
ANG RESPONSIBILIDAD NG BABAE SA BUHAY
Ang papuri ay kay Allah ,ang Panginoon ng lahat ng nilalang , ang Pagpapala at Kapayapaan ay matamo ni Propheta Mohammad s.a.w. at ang mga taong nananampalataya sa Allah at kanyang sugo s.a.w.
Ang Paghahanda Ng Babae Sa Buhay
الحديث : ان عاءشة رضي الله عنها قال : قال النبي صلي الله عليه وسلم . المراة الصالحة كنز من كنوز الخير. رواه البخاريو مسلم
Hadith : Ayon sa salaysay ni Aisha kalugdan siya ng Allah, sinabi ng Propheta s.a.w. ang babaing mabuting asal ,nagtatagubilin ng kabutihan, nagbabawal ng labag sa batas ng Allah ay siya ang handaan at deposituhan ng magandang buhay.
Ang babaing magandang asal at may relihiyong Islam ay deposituhan ng magandang buhay, dahil siya ang pinggalingan ng taong matakutin sa Allah at masunurin sa kasabihan ng Propeta Mohammad s.a.w. nagmamahal sa lahat ng mga taong nanampalataya sa relihiyong Islam.
Ang Pagpapatayo ng Islam sa sarili at sa pamilya .
Obligado sa mga babae na magpatayo ng Islam sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya , upang ang kanilang mga anak ay tumubo sa Islam. Matuwid man o maligaw ay galing sa ina dahil siya ang unang paaralan ng kanilang mga anak.
Mga pamamaraan upang makatayo ang Islam sa sarili at sa pamilya.
Una: Mag-aral upang malaman kung ano ang karapatan ng Allah sa kanyang alipin at ang pamamaraan ng Islam.
Pangalawa: Tungkulin ng tao na pumili ng kanyang mapapangasawa .الحديث: عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل الي النبي صلي عليه و سلم. سال أي الناس افضل . قال ذات دين و خلق . رواه مسلم .
Hadith : Ayon sa salaysay ni Anas bin Malik kalugdan siya ng Allah, sinabi niya na dumating ang isang lalaki kay Propeta s.a.w. At nagtanong: “Sabi niya , alin sa mga tao ang pinakamagandang kasama?” Ang sagot ng Sugo s.a.w.: “Ang may Relihiyong Islam at magandang asal.” [salaysay ni Muslim]
Ang mundo ay pamumuhayan at baunan para sa kabilang buhay. Ang pinakamagandang baon ay ang Islam, kaya tungkulin ng babae na malakas ang kanyang pananampalataya kay Allah dahil siya ang unang guro ng kanyang pamilya .
حديث: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ص.م. الدنيا متاع وخير متاعها مرأة صالحة .رواه البخاري .
Ayon sa salaysay ni Umar bin Al-Khattab kalugdan sila ni Allah, na nagsabi: sinabi ng Propeta s.a.w.: “Ang Mundo ay pamumuhayan. Ang pinakamagandang pamumuhayan ay ang babaing may relihiyong Islam at magandang asal.” [alaysay ni Bukhari]
حديث : قال رسول الله صلي الله عليه و سلم . ما اكرم النساء الا كريم ،ولا اهانهن الا لئيم .
Sinabi pa niya: “Walang nagpaparangal sa mga babae kundi ang isang lalaking marangal at walang humahamak sa kanila kundi ang isang lalaking hamak. “
(( خير كم خير كم لاهله , و انا خيركم لاهلي ))
Ayon sa Sugo s.a.w.: “Ang pinakamainam sa inyo ay ang mabuting makitungo sa kanyang maybahay at ako ang lalong mabuti sa inyo sa pakikitungo sa aking maybahay.”
اية: كنتم خير امة اخرجت لناس تأمرون با معروف و تنهون عن المنكر و توْمنون با الله . سورة ال عمران (110)
Ayah : “Kayo Omma Muhammadiyyah , ang pinakamainam sa lahat ng mga tao na nilikha sa [Lipon] ng sangkatauhan , magkaroon kayo ng taong magpaliwanag ng Islam ,magtatagubilin ng kabutihan at magbabawal ng mga labag sa batas ng Islam at mananampalataya sa Allaho Taala” [Surah Ali Emran 3:110]
Mga paraan ng pagpatubo at pag-alaga ng bata.
Una: Tungkulin ng bawat tao na pumili ng kanyang mapangasawa at maglayunin na makapanganak ng batang magpapahayag ng Islam dito sa ibabaw ng mundo.
Ikalawa: Sanayin ang bata sa pagbigkas ng pangalan ng Allah, pagdarasal ng limang beses sa isang araw, pagbasa ng Qur-an at talambuhay ni Propeta Muhammad s.a.w., paggalang at pagmamahal sa mga magulang at sa mga tao, maawain, sanayin sa malakas na pananampalataya kay Allah. Sanayin sa pagbasa at pagsulat, sanayin sa kalinisan at kaayusan, huwag makipagkaibigan sa masamang tao at iba pa.
الحديث: قال النبي صلي الله عليه وسلم. مرو ا ابناءكم با الصلاة , و ضربوا هم عليها لعشر)
Ayon sa sugo s.a.w. sinabi niya, “Utusan ninyo ang inyong mga anak ng pagdarasal, paluin sila sa pangsampong taon nila kung hindi sila magdarasal.
Mga paraan ng pag-alaga sa batang babae.
Sanayin sa pagbalot ng buong katawan na naisaad sa Islam, sanayin sa pagsalita ng mahinang boses, huwag sigawan at laging mahinhin, at sanayin sa lakas ng pananampalataya sa Allah at sa Sugo s.a.w.
Mga paraan ng pananamit ng babae sa Islam.
Una: Magtakip ng buong katawan.
Pangalawa: Magsuot ng hindi makaakit sa mga lalaki.
Pangatlo: Magsuot ng hindi gayak sa puso .
Pang-apat: Magsuot ng hindi manipis.
Panglima: Magsuot ng maluwang at hindi masikip
Pang-anim: Bawal gumamit ng pabango na malakas ang amoy.
Pangpito: Magsuot ng maluwang at mahaba.
اية : ياايها النبي قل لازواجك و بناتك و نساء الموْمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ,ذلك ادني ان يعرفن فلا يوْذين . و كان الله غفوررحيما .
Ayah: “O Muhammad sabihin mo sa mga asawa mo at sa mga anak mo at sa mga babaing nananampalataya sa Allah isuot nila ang kanilang balabal at balutin nila ang kanilang ulo at katawan .iyan ang mas mainam nang sa gayon ay makilala sila bilang kagalngagalang na mga babae , at hindi pinsalain , si Allah ay lagging nagpapatawad at maawain.” [Al-Ahzab 33:59]
حديث: عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم .كلكم راع و كلكم مسوْول , و كل راع مسوْول عن رعيته. متفق عليه .
Hadith: Ayon sa salaysay ni Abi Huraira kalugdan siya ng Allah na nagsabi: Sinabi ng Propeta s.a.w.: “Lahat kayo ay may responsibilidad, at lahat kayo ay matatanong, at lahat ng responsibilidad ninyo ay makatanong kung ito ba ay naalagaan mo ba?” [Sang-ayon sila Bukhari at Muslim]
Iba pang responsibilidad ng babae sa buhay ay ang karapatan asawa. Ito ay ang pagsunod sa kanya sa mabuting gawa, pakainin kung nagugutom, pagsasaayos ng kanyang mga gamit, bawal makapasok ang ibang lalaki sa kanyang tahanan at iba pa.
حديث : عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلي الله عليه وسلم يقول . لو امر ني الله ان يسجد لاحد, لامرت للمرأة ان يسجد لزوجها . رواه البخاري .
Hadith: Ayon sa salaysay ni Abu Huraira kalugdan siya ng Allah na nagsabi: Sinabi ng Proheta s.a.w: “Kung inutusan ako ng Allah na titirapa ang tao sa kapwa niya tao ay sabihin ko sa mga babae na titirapa sila sa kanilang asawa.” [Salaysay ni Bukhari]
Ang mga babae ay pinakamadaling makapasok sa Paraiso .
حديث : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ان المرأة اذا صلت خمسها و صامت شهرها و حفظت فرجها و طاعت زوجها دخل الجنة . رواه الترميذي و النسائ .
Ayon sa salaysay ni Ibni Mas-uod kalugdan siya ng Allah na nagsabi: Sinabi ng Sugo s.a.w . “Katotohanan ang mga babae ay kung dadasalan nila ang limang beses na obligadong dasal sa isang araw , mag-ayuno sila sa buwan ng Ramadan, iwasan nila ang pakikipagtalik sa hindi nila asawa, at sundin nila ang utos ng kanilang asawa ay makakapasok sila sa Paraiso.” [Salaysay ni Attermizi at si Annasa-i]
May kasabihan: “Kapag nagtanim ng mangga ang bunga ay mangga, hindi bubunga ng mansanas. Kapag may itinanim ay may aanihin.”
Ang nanay ay dapat huwaran ng magandang asal dahil siya ang tutularan ng kanyang mga anak.
حديث : قال رسول الله صلي الله عليه و سلم . اكمل الموْمنين ايما نا احسنهم اخلاقا , و خياركم خياركم لنسائكم .
Ang sabi naman ng Propeta s.a.w.: “Ang may pinakaganap na pananampalataya sa mga mananampalataya ay ang may pinakamagandang asal sa kanila at ang pinakamabuti sa kanilang maybahay.”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply