සුහද හමුව

SUHANDA HAMUWA

මූහම්මද් නබි (සල්) තුමාගේ ජීවතයෙහි විශේෂ සිදුවීම් කිහිපයක්

මූහම්මද් නබි (සල්) තුමාගේ ජීවතයෙහි විශේෂ සිදුවීම් කිහිපයක්

                

ක්රි‍.ව. 571 (ආමූල් ෆීල්) ඇත් වසරේ දී අබ්දුල්ලාහ්ගේ අභාවය සහ අප නායක මුහම්මද් නබී (සල්) තුමගේ උපත

 මුහම්මද් නබී (සල්) තුමා අවුරුදු 6 පසු වෙද්දී ක්රිා.ව. 576 දී අමීනා මාතාව අභාවයට පත්වීම සහ එතුමාගේ සීයා වූ අබ්දුල් මුත්තලිබ් එතුමාට ආරක්ෂාව සලසා දීම.

 අවුරුදු 8 එනම් ක්රිු.ව.578 දී එතුමාගේ සීය වූ අබ්දුල් මුතලිබ් අභාවයට පත් වීමෙන් එතුමාග් බාප්පා වූ අබූතාලිබ් එතුමාට ආරක්ෂාව සලසා දීම.

 නබි තුමාට අවුරුදු 12 වෙද්දී එතුමා සිරියාවට අබූතලිබ් සමග වෙළෙඳාමෙහි යෙදීම.

 නබි තුමාගේ වයස අවුරුදු 20 දී හර්බුල් ෆිජාර් සටනට අවසාන වශයෙන් සහභාගී වීම.

 නබිතුමාට අවුරුදු 22 වෙද්දී එතුමා හිල් ෆුල් ෆුලූල් සන්ගමයේ කටයුතු වල නිරත වීම.

 අවුරුදු 23 දී නබි තුමාට අල් අමීන් ගෞරව නාමය ලැබීම .

 අවුරුදු 25 දී කදීජා තුමිය සමග එතුමා වෙළඳ ද්රයව්යම රැගෙන සිරියාවට යාම සහ එතුමාටත් කදීජා තුමියත් අතර විවාහ මන්ගල‍යැ සිදුවීම.

 අවුරුදු 35 දී එතුමා කාබතුල්ලාහ්ව ප්ර්තිසන්ස්කරණය කිරීමේදී හජරුල් අස්වද් නැමැති ගල සම්බන්ධ ප්රතශ්ණයේදී විනිශ්චය දීම.

අවුරුදු 36 දී නබි තුමා “හිරා” ගුහාවෙහි නිතර නිතර වීමට පටන් ගැනීම.

එතුමාට අවුරුදු 40 පසුවෙද්දී එතුමාට නබිත්වය ලැබීම සහ කදීජා, සයිද්, අලී,බිලාල්,අබූබක් ර් (රලී)ඉස්ලාමය වැළඳ ගැනීම.

අවුරුදු 43 දී එතුමා ප්‍රසිධියේම ඉස්ලාමය ප්‍රචාරය කිරීමට ඇරඹීම.

අවුරුදු 46 දී “හම්සා”උමර් (රලි) තුමා මුස්ලිම් බවට පත්වීම ද නබි තුමා ප්‍රසිධියේ සලාතය ඉටු කිරීමට ඇරඹීම .

අවුරුදු 45 දී මුස්ලිම්වරු ඇබිසීනියාවට විගමනය වීම.

අවුරුදු 47 දී ඇබිසීනියවට දෙවන කණ්ඩායමක් ලෙස යෑම.

අවුරුදු 48 දී නබි තුමාණන්ගේ සහ බනුහාශිම්වරුන්ගේ සම්බන්ධතාවය පිටු දැකීම.

අවුරුදු 50 දී පිටු දැකීම අත් හැරීම අබූතාලිබ් සහ කදීජා මව්තුමිය අභාප්‍රාප්ත වීම.

අවුරුදු 51 දී එතුමාගේ “තායිෆ්”ගමන සහ අකබා පළමුවන පොරන්දුව.

එතුමගේ 52 වියේදී “මිරාජ් ගමන” පන්චකාල සලාතය යුතුකමක් වීම අකබා  දෙවන පොරන්දුව .

අවුරුදු 53 දී නබි තුමාණන් ඝාතනය කිරීමට කුමණ්ත්‍රණය කිරීම සහ “හිජ් රත්” මදීනා ගමන නබි (සල්) තුමාණනගේ පළමුවන ජුම්මා සලාතය සහ එතුමා “අල් මස්ජිදුන් නබවි ඉදි කිරීම.

අවුරුදු 54 දී අස්සව්ම් නියම වීම ද නබි තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉස්ලාම් රාජය්යක් ගොඩනැගීමද යුදෙව්වරුන් සමග ගිවිසුම සහ බද් ර් සටන ඇති වීම

අවුරුදු 55 දී එතුමා උහද් සටනට සහභාගී වීම

අවුරුදු 57 දී එතුමා අගල් සටනට සහභාගී වීම

අවුරුදු 58 දී එතුමා හුදයබිය්යා ගිවිසුම ඇතිකරගැනීම        

අවුරුදු 59 දී එතුමා කයිබර් සටනට සහභාගී වීම සහ ඉස්ලාමයට හසුන්පත් හා දුතයන් යැවීම

අවුරුදු 61 දී එතුමා මක්කා ජය ගැනීම

අවුරුදු 63 දී අවසාන හජ් අරෆා දේශනය එතුමා ඉටු කිරීම

අවුරුදු 63 දී අප නායක මුහම්මද් (නබී (සල්) තුමා අවසාන ගමන යෑමට සූදානම් වීම එනම් වෆාත් වීම

“ඉන්නා ලිල්ලාහි වඉන්නා ඉලයිහි රාජිඌන්”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply